เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด
ก่อตั้งเมื่่อ 28 มีนาคม 2554 โดยทีมงานวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบครั้งแรกตั้งแต่ปี 2551 จากการตรวจสอบที่ผ่านมาทางบริษัท เซฟบิ้วดิ้งจำกัด เล็งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีทางเลือกน้อยมากในการจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนไม่เพิยงพอ จึงเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม และการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพ ทางเราจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ใขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อาคาร และเพิ่มมูลค่าของอาคาร ในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดและบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
บริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลกับสภาวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ 0728/54 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคลกับกรมโยธาและผังเมือง ตามใบอนุญาตเลขที่่ น.0220/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554


บุคลากร ของบริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด ประกอบไปด้วย

กรรมการผู้จัดการ นายไมตรี คงฤทธิ์
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
ใบอนุญาต วุฒิวิศวกรโยธา วย.2214
ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคารเลขทะเบียน บ.2024/2552
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในวงการผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง และการตรวจสอบอาคาร
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการผู้จัดการบริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัดและ ผู้จัดการแผนกโครงสร้าง บริษัท ไทเซอิ ( ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการผู้บริหาร นายเลิศศักดิ์ คงฤทธิ์
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา
ประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี ในวงการผู้รับเหมาก่อสร้าง และตรวจสอบอาคารซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท เซฟบิวดิ้ง จำกัด

วิศวกรเครื่องกล นายปฎิวัติ เสนาอาจ
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ใบอนุญาตภาคีวิศวกรเครื่องกล
ประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 5 ปี และการตรวจสอบอาคาร

วิศวกรโยธา นายนิพนธ์ พลชัย
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา
ประสบการณ์ มากกว่า 8 ปี ในวงการผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง และการตรวจสอบอาคาร

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรไฟฟ้า
อ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
การศึกษา : ปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู ระดับสามัญเลขทะเบียน 49109000012742 , ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวิศวกรพิเศษ
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนง ไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียน พฟก.565
ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ. 2001/2552

พร้อมทีมงาน ตรวจสอบโดยวิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรโยธา, และช่างเทคนิคอีกจำนวนหนึ่ง