เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด
ก่อตั้งเมื่่อ 28 มีนาคม 2554 โดยทีมงานวิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบครั้งแรกตั้งแต่ปี 2551 จากการตรวจสอบที่ผ่านมาทางบริษัท เซฟบิ้วดิ้งจำกัด เล็งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีทางเลือกน้อยมากในการจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนไม่เพิยงพอ จึงเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม และการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพ ทางเราจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ใขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้อาคาร และเพิ่มมูลค่าของอาคาร ในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดและบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
บริษัท เซฟบิ้วดิ้ง จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลกับสภาวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ 0728/54 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคลกับกรมโยธาและผังเมือง ตามใบอนุญาตเลขที่่ น.0220/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554